ساخت اضافه بنا ساختمان اداری بر روی طبقه سوم با سازه بیش ساخته ال اس اف

 با