رستوران در طبقه ششم ساختمان اداری با ویو از ساختمان های  در فرشته تهران

 

 رستوران فرشته تهران

 

 ویرا رستوران 10

 

 ویرا رستوران 17

 

 ویرا رستوران 3

 

 ویرا رستوران 8

 

 ویرا رستوران 1

 

 ویرا رستوران 2

 

 ویرا رستوران 4

 

 ویرا رستوران 5

 

 ویرا رستوران 9

 

 ویرا رستوران 9

 

 ویرا رستوران 11

 

 ویرا رستوران 12

 

 ویرا رستوران 13

 

 ویرا رستوران 14

 

 ویرا رستوران 18

 

 

behvira 1

 

 ویرا رستوران 21

 

 ویرا رستوران 22

 

 ویرا رستوران 23