اسکلت اداری ال اس اف به متراژ 240 متر در طبقه همکف بر روی فنداسیون یکپارچه بنا شده

 

 

ساختمان اداری ال اس اف

 

 

 

 D 3

behvira 6

 

behvira 7

 

behvira 4

 ویرا 7

 در این تصویر می توان فنداسیون یکپارچه را مشاهده نمود

 

 ویرا 6

 

 

D 3

 

 

 

D 1

 

 

D 2

 

 

 

 

 

 


منبع : شرکت به ویرا