چند پلان خانه ویلایی

 

                                                                                 ویلای مسکونی  متراژ 142 متر

 

                                                                         ویلای مسکونی  متراژ 142 متر

 

                                                                             ویلای مسکونی  متراژ 96 متر

 

                                                                              ویلای مسکونی  متراژ 142 متر

 

                                                                                     ویلای مسکونی  متراژ 98 متر

 

                                                                                 ویلای مسکونی  متراژ 100 متر

 

                                                                                      ویلای مسکونی  متراژ 142 متر

 

                                                                                         ویلای مسکونی  متراژ 142 متر

 

                                                                                       ویلای مسکونی  متراژ 225 متر

 

                                                                               ویلای مسکونی  متراژ 150 متر