فونداسیون ال اس اف

 

 

فونداسیون ال اس اف

 

 

وظیفه پی یا فونداسیون انتقال بارهای بخشهای فوقانی به خاک زیر آن می باشد بطوریکه تنشهای بیش از حد و همچنین نشستهای اضافی ایجاد نگردد.

 

 ال اس اف 2

 

 ال اس اف 3

 

 ال اس اف 4

 

 ال اس اف 5

 

 

 

 ال اس اف 7

 

 ال اس اف 8

 

 ال اس اف 9

 

 ال اس اف 10

 

 ال اس اف 11

 

 ال اس اف 12

 

 ال اس اف 13

 

 ال اس اف 14

 

 ال اس اف 15

 

 ال اس اف 16